Dėl planuojamos ūkinės veiklos – biodujų gamybos, Mozūriškių k., poveikio aplinkai vertinimo atrankos

Dėl planuojamos ūkinės veiklos – biodujų gamybos, Mozūriškių k., Kidulių sen., Šakių r. sav., poveikio aplinkai vertinimo atrankos

Vadovaujantis poveikio aplinkai tvarkos aprašo[1] 49 punkto nuostatomis, skelbiame informaciją apie UAB „Citronė“ planuojamos ūkinės veiklos – biodujų gamybos, Mozūriškių k., Kidulių sen., Šakių r. sav., poveikio aplinkai vertinimo atranką

  1. Informacijos paskelbimo data: 2022-12-12;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Citronė“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: biodujų gamyba;
  4. PŪV vieta: Mozūriškių k., Kidulių sen., Šakių r. sav.;
  5. Atrankos informacija paskelbta: https://drive.google.com/file/d/1VCUDtewB0G5Jm82r-aREkFOqv2Uyatyf/view?usp=share_link arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2022 m. > Marijampolės regionas (14);
  6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

[1] Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Jums taip pat patiktų