Kidulių dvaro programa

KiduliuBCzgriauciaiSenolių posakis „roges žiemai ruošk vasarą“ puikiai veikia ne tik buityje, bet ir biurokratinėje sistemoje. Visą vasarą žingsnis po žingsnio buvo ruošiamas Šakių krašto vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos planas. Ant visų rajono seniūnijų bendruomenių pečių buvo užkrauta didelė atsakomybė – strategijos parengimas, pagal kurią bus įgyvendinamas būsimasis rajono vystymo etapas. Kitaip tariant, laikas pasireikšti tiems, kurie turi idėjų ir bendradarbiauti su tais, kurie žino kaip ir gali paversti tai realybe.

Viskas tvarkingai ir iš eilės

Birželio 26 d. Šakių vietos veiklos grupė organizavo Šakių krašto integruotos vietos plėtros strategijos investiciniam 2014-2020 m. laikotarpiui paruošimo svarstymo susitikimą, kurio tikslas buvo aptarti ir apibendrinti rajono gyvenimo realijas ir problemas bei dėti pamatus strategijos vizijos ir misijos suformulavimui.

Liepos 17 d. tos pačios strategijos rengimo darbo grupės susitikimo metu buvo tęsiamas Šakių krašto vizijos, vietos veiklos grupės misijos ir prioritetų svarstymas. Jame buvo apibrėžti preliminarūs prioritetai: vietos ištekliais pagrįstų produktų ir paslaugų tiekimo grandinių plėtojimas; efektyvus vietos išteklių naudojimas, bio žaliavomis pagrįstos ekonomikos (bioekonomikos) plėtojimas ir aplinkosauga; įtrauki ir besimokanti bendruomenė.

Liepos 20 ir 27 dienomis Šakių krašto vietos veiklos grupė sukvietė visų 14 seniūnijų atstovus (ūkininkus, verslininkus, jaunimą ir bendruomenes) į susitikimą su Šakių krašto VVG  2014-2020 metų Šakių krašto integruotos vietos plėtros strategijos rengėja ir konsultante prof. dr. Vilma Atkočiūniene. Susitikimų metu vyko minėtosios strategijos rengimo darbo grupės narių  suformuluotas rengiamos strategijos misijos, vizijos ir preliminarių prioritetų pristatymas bei gyvenamosios vietovės vystymosi strateginių krypčių nustatymas, taip pat misijos ir vizijos savo seniūnijose suformulavimas taikant principą „iš apačios į viršų” ir naudojant „žuvies griaučių diagramą”.

„Žuvies griaučių diagrama“

StrategijaBCTai prof. dr. Vilma Atkočiūnienės pasiūlyta  strateginė schema parodyti, kaip vietovei vystytis. Misija (diagramos žuvies pagrindinis kaulas) – tai vaidmuo, kurį prisiima bendruomenė, jaunimas, verslininkai ir ūkininkai. Žuvies pilvas parodo, kokios pagrindinės veiklos viešiems ir privatiems poreikiams tenkinti seniūnijoje vykdomos šiuo metu, koks verslas ir bendruomeninės iniciatyvos klesti, kokie pastatai ar viešosios erdvės jau yra sutvarkytos, koks inventorius veikloms vykdyti yra įsigytas, kokios yra seniūnijoje veikiančios įstaigos, organizacijos, bendruomenės, sporto ar jaunimo centrai, kokios savanorystės idėjos, tvarkymosi akcijos vyksta, kokias seniūnija turi tradicines šventes, susibūrimus.  Žuvies nugara – ateitis, tai – ką norima pasiekti ar sukurti iki 2023 metų (būsimais projektais). Žvelgiant į ateities perspektyvas galvojama apie jaunimo įtraukimą, kartų kaitos užtikrinimą ir darbo vietų kūrimą kiekvienoje seniūnijoje. Žuvies uodega – veikėjai (bendruomenė, jaunimas, verslininkai ir ūkininkai). Svarbiausia schemos dalis – žuvies galva, simbolizuojanti pagrindinį seniūnijos tikslą – vietovės vystymosi viziją. Vizija – tai geresnės ateities įsivaizdavimas, trumpas norimos, įmanomos ateities apibūdinimas 10-15 metų laikotarpiui.

Atsižvelgiama į kiekvienos seniūnijos specifiką

Seniūnijų atstovai turėjo suformuoti savo gyvenamosios vietovės vystymosi strategines kryptis, apsibrėžti savo gyvenamosios vietovės vaidmenį (misiją) Šakių krašte/Lietuvoje/ES, nustatyti savo prisidėjimą projektais ir veiksmais, įgyvendinant misiją ir siekiant vizijos bei kokie turėtų būti Šakių krašto vystymosi prioritetai ir priemonės bei veiklos sritys 2014–2020 metų Šakių krašto vietos plėtros strategijoje. Seniūnijų atstovai buvo aktyvūs diskusijose, susitikimo metu kiekviena seniūnija atskirai braižė „žuvies griaučių“ diagramas, kiekviena seniūnija suformulavo vystymosi strategines kryptis, aiškinosi ir analizavo galimybes įkurti laikinas, sezonines ar pastovias darbo vietas.

Kidulių seniūnijai atstovavo Kidulių bendruomenės „Vinkšnupis“ pirmininkas Martynas Mockevičius. Jis patvirtino, kad šis strategijos rengimo etapas reikalavo ne tik drąsos, bet ir žinių, ir patyrimo, kaip reikia ieškoti, atrasti ir priimti sprendimus. Laikantis strategijos rengimo etapų numatytos tvarkos susutikime buvo nustatyti strateginiai prioritetai ir jų suderinimas su bendruomenėmis ir kitais socialiniais partneriais. Taip kiekvienos seniūnijos/bendruomenės grupė žaismingu principu sukūrė strategijos paruošimo pagrindus, kuriuos pristatė seminare ir parsivežė namo.

Viskas suderinta su vietine bendruomene

Liepos 29 d. Kidulių bendruomenės centro patalpose, buvo organizuojamas susirinkimas dėl Kidulių seniūnijos galimybių ir poreikių 2014-2020 metais nustatymo. Susirinkusiems buvo pristatytas Šakių krašto VVG 2014-2020 metų strategijos rengėjų organizuotame susitikime sukurtas strateginis planas, paaiškinta žuvies griaučių principu išdėstyta diagrama. Pasitarus su bendruomenės nariais buvo parengta galutinė strategijos versija. „Programą parengti padėjo seniūnijos ir bendruomenių atstovai,“ – pasakojo Kidulių bendruomenės „Vinkšnupis“ pirmininkas M. Mockevičius. Negausų kiduliečių būrelį papildė atstovai iš Bunikių ir Voverių, kurie ir ateityje siekia tokio pat sėkmingo bendradarbiavimo, kaip iki šiol. Pirmininko teigimu visų pasisakiusiųjų norai buvo panašūs: kad Kiduliai gražėtų, būtų daugiau sutvarkytų erdvių ir laisvalaikio zonų. Ant popieriaus atgulė jau ne kartą kitų renginių užkulisiuose diskutuotos mintys apie senolių ir vaikų dienos centrus, įvairių vietos produktų gamybos plėtrą, turizmo vystymą, kalvystės amato ir Dvaro bravoro atkūrimą ir t.t. Viskas orientuota į kartų bendradarbiavimo stiprinimą, sveikos gyvensenos, aktyvumo ir verslumo ugdymą.

Nauji planai, naujos viltys

Būsimas investicinis laikotarpis – dar vienas visų rajono seniūnijų kaimo bendruomenių išbandymas, dar viena proga kartu pasiekti užsibrėžtų tikslų. Pagrindinė šio laikotarpio užduotis – įtvirtinti ir stiprinti kiekvienos vietovės teminį autentiškumą. Šakių krašto VVG 2014-2020 metų Šakių krašto integruotos vietos plėtros strategijos rengėja ir konsultantė prof. dr. Vilma Atkočiūnienė akcentavo, kad Šakių rajonas – Vinco Kudirkos žemė, todėl turėtų būti jaučiama jo dvasia. Jos manymu tai puikiai papildo faktas, kad būtent čia yra dabartinės lietuvių kalbos tėviškė bei garsių piliakalnių ir knygnešių kraštas. Mokslininkė skatina išnaudoti Lietuvos duonos aruodo ir balto pienelio versmės įvaizdžius, nes juk nuo senų senovės šis kraštas yra darbščių žemdirbių žemė ir tai turėtų atsispindėti rajono pramonėje ir ekonomikoje. Dar vienas itin svarbus naujojo investicinio laikotarpio akcentas – naujų darbo vietų kūrimas smulkiojo verslo sektoriuje. Pasak V. Atkočiūnienės, visa strategija turi laikytis ant keturių esminių elementų: žmogaus, aplinkos, kultūros ir ekonomikos.

Išsiaiškinus kryptį ir orientyrus belieka susitelkti ir veikti, kad strategija būtų įgyvendinta. Tik nuo mūsų pačių priklausys, ar šviesės mūsų žalio krašto horizontai.

Parengta pagal www.sakiuvvg.lt ir sakiubca.lt informaciją

Jums taip pat patiktų