INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ DALIES TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI

Šakių raj. savivaldybės taryba patvirtino Šakių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos aprašo pakeitimus.

www.sakiai.lt/teises-aktas2/10060


Vadovaudamasi Individualių nuotekų valymo įrenginių (toliau – INVĮ) įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 211 „Dėl Šakių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šakių rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti prašymus dėl patirtų individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies. Aprašą rasite čia.

Už baigtų individualių nuotekų valymo įrenginių (toliu – INVĮ) įrengimą gyventojams kompensuojama:

– 100 procentų  INVĮ projekto parengimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 400 (keturi šimtai) eurų, kai privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą Aprašo 12.5 punkte nurodytais atvejais;

– 50 procentų INVĮ įsigijimo bei įrengimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 1000 (vienas tūkstantis) eurų.

Prašymą savivaldybės administracijai kompensuoti iš dalies patirtas išlaidas gyventojai turi pateikti iki 2023 m. rugsėjo 30 d., tik visiškai užbaigus INVĮ įrengimą. Kompensuojamos išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo teikti prašymus paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt dienos. Prašymo formą rasite čia.

Nustatytos formos prašymai su pridedamais dokumentais priimami ir registruojami Šakių rajono savivaldybės administracijos viename langelyje (priimamajame) adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai.

Nuotekų valymo įrenginiai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamento, Aprašo ir kitų privalomųjų teisės aktų reikalavimus, keliamus INVĮ.

Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad, pasikeitus statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ nuostatoms, INVĮ statybą leidžiantis dokumentas reikalingas, kai žemės sklypas, kuriame planuojami statyti INVĮ, yra:

–  kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose (išskyrus, kai statytojas yra statybą leidžiantį dokumentą išduodantis viešojo administravimo subjektas ir kurortas nepatenka į kitas šiame papunktyje nurodytas teritorijas), Kuršių nerijoje – statant I grupės nesudėtingąjį statinį (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį); Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant nesudėtingąjį statinį (pastatą ne sodyboje, tiesiant susisiekimo komunikacijas, statant plokščiadugnius grūdų saugojimo bokštus, siloso ir šienainio tranšėjas, vėjo elektrines) (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują).

–  mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant II grupės nesudėtingąjį statinį (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį).

Taip pat pabrėžiame, kad individualius nuotekų valymo įrenginius įsigyti siūlo nemažai fizinių ir juridinių asmenų, tačiau ne visų jų parduodami individualūs nuotekų valymo įrenginiai atitinka teisės aktais nustatytus reikalavimus, t. y. įrenginiai nėra sertifikuoti nustatyta tvarka ir neturi CE ženklinimo bei atitikties (eksploatacinių savybių) deklaracijos.

Ūkio ir investicijų skyriaus informacija

Jums taip pat patiktų